Loading...

กลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

เอกสารแบบฟอร์ม

รายการ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
การขออนุญาติไปต่างประเทศ 16 MB
แบบคำร้องขอดูผลคะแนนการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง รอง ผอ.เขต 80 KB
แบบคำขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด 90.2 KB
แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการหรือลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย 330 KB
หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอง 323 KB
แบบคำขอมีบัตรข้าราชการ (ปกติ) 115 KB
แบบคำขอมีบัตรข้าราชการ (กรณีเกษียณฯ) 437 KB
แบบคำขอโอนไปรับราชการสังกัดอื่น 561 KB
แบบคำร้องขอย้ายสับเปลี่ยน/กรณีพิเศษ/กรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ (ถ้ามี) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 79 KB
แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (กรณีประกาศเพิ่มเติม) 770 KB
แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 833 KB
แบบขอลาออกจากราชการของข้าราชการครู 53 KB
แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ 271 KB
แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้ง 365 KB
แบบคำขอให้ข้าราชการครูฯ ได้รับเงินเดือน ที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น 727 KB
แบบคำร้องขอตัดโอน 318 KB
หนังสือยินยอมย้ายสับเปลี่ยน 255 KB
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สายงานการสอน 328 KB
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สายงานบริหารสถานศึกษา 366 KB
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สายงานบริหารการศึกษา 782 KB
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย Google Drive
แบบขอลาออกของลูกจ้างประจำ 681 KB
แบบคำขอเปลี่ยนแปลงประวัติ 210 KB
แบบคำขอเพิ่ม ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ แบบ 7127 1.47 MB
แบบคำขอส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 292 KB
แบบฟอร์มการเสนอขอพระราชทานเพลิงศพ 184 KB
แบบฟอร์มการเสนอขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ 171 KB
แบบฟอร์มข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 237 KB
แบบคำขอหนังสือรับรองบุคคล 359 KB
แบบคำขอหนังสือรับรองบุคคล เพื่อประกอบการขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน 392 KB
ตัวอย่างบัญชีรายละเอียดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 12 KB
ใบสำคัญรับเงิน 68 KB
กลุ่มบริหารงานบุคคล | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1
50 ถนนอิสาณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
โทรศัพท์ : 044-613034  อีเมล์ : personbr1.2019@gmail.com
ผู้พัฒนาและดูแลระบบ : นายภัทรพล ชุมสาย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เว็บบราวเซอร์ที่สนับสนุน  |