Loading...

กลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

ทำเนียบบุคลากร

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางฉวีวรรณ  ศรีสุข

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางอิศราพร  พวงศรี

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวเกศิรินทร์  ก่อแก้ว

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาวปุณิกา  แซ่เตียว

นักทรัพยากรบุคคล

นายอรรถพล  ยอดเยี่ยม

นักทรัพยากรบุคคล

นางชิดชนก  แกล้วกล้า

เจ้าพนักงานธุรการ

นางอนงค์นาจ  นามภักดิ์

เจ้าพนักงานธุรการ

นายภัทรพล  ชุมสาย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวจรรยารักษ์  อินไชยา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1
50 ถนนอิสาณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
โทรศัพท์ : 044-613034  อีเมล์ : personbr1.2019@gmail.com
ผู้พัฒนาและดูแลระบบ : นายภัทรพล ชุมสาย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เว็บบราวเซอร์ที่สนับสนุน  |