Loading...

กลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

ทำเนียบบุคลากร

กลุ่มบริหารงานบุคคล

นายแสน  กังประโคน

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1


นางฉวีวรรณ  ศรีสุข

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวเกศิรินทร์  ก่อแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวปุณิกา  แซ่เตียว

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางอนงค์นาจ  นามภักดิ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นายภัทรพล  ชุมสาย

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางชิดชนก  แกล้วกล้า

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาววาสนา  สุดวิลัย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางปิยธิดา  กิตติรัตนกรกุล

พนักงานราชการ

นางสาวจรรยารักษ์  อินไชยา

เจ้าหน้าที่ธุรการ

กลุ่มบริหารงานบุคคล | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1
50 ถนนอิสาณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
โทรศัพท์ : 044-613034  อีเมล์ : personbr1.2019@gmail.com
ผู้พัฒนาและดูแลระบบ : นายภัทรพล ชุมสาย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เว็บบราวเซอร์ที่สนับสนุน  |