Loading...

กลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1

เอกสารแบบฟอร์ม

รายการ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
1. แบบคำขอมีบัตรข้าราชการ (ปกติ) 115 KB
2. แบบคำขอมีบัตรข้าราชการ (กรณีเกษียณฯ) 437 KB
3. แบบคำขอโอนไปรับราชการสังกัดอื่น 561 KB
4. แบบคำร้องขอย้ายตำแหน่งครู 0.98 MB
5. แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (กรณีประกาศเพิ่มเติม) 770 KB
6. แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา 833 KB
7. แบบขอลาออกจากราชการของข้าราชการครู 53 KB
8. แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ 271 KB
9. แบบคำขอการพัฒนาข้าราชการครูฯ ก่อนแต่งตั้ง 365 KB
10. แบบคำขอให้ข้าราชการครูฯ ได้รับเงินเดือน ที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้น 727 KB
11. แบบคำร้องขอตัดโอน 318 KB
12. หนังสือยินยอมย้ายสับเปลี่ยน 255 KB
13. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สายงานการสอน 328 KB
14. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สายงานบริหารสถานศึกษา 366 KB
15. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สายงานบริหารการศึกษา 782 KB
16. แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย Google Drive
17. แบบขอลาออกของลูกจ้างประจำ 681 KB
18. แบบคำขอเปลี่ยนแปลงประวัติ 210 KB
19. แบบคำขอเพิ่ม ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ แบบ 7127 1.47 MB
20. แบบคำขอส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 292 KB
21. แบบฟอร์มการเสนอขอพระราชทานเพลิงศพ 184 KB
22. แบบฟอร์มการเสนอขอพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ 171 KB
23. แบบฟอร์มข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 237 KB
24. แบบคำขอหนังสือรับรองบุคคล 359 KB
25. แบบคำขอหนังสือรับรองบุคคล เพื่อประกอบการขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืน 392 KB
26. ตัวอย่างบัญชีรายละเอียดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 12 KB
26. ใบสำคัญรับเงิน 68 KB
กลุ่มบริหารงานบุคคล | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1
50 ถนนอิสาณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31000
โทรศัพท์ : 044-613034  อีเมล์ : personbr1.2019@gmail.com
ผู้พัฒนาและดูแลระบบ : นายภัทรพล ชุมสาย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
เว็บบราวเซอร์ที่สนับสนุน  |